Regulamin portalu PrzeprowadzamySie.pl

§1

Niniejszy dokument określa ogólne postanowienia dotyczące zasad funkcjonowania portalu PrzeprowadzamySie.pl Administratorem jest Fundacja AIP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 68, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 1994 02, posiadająca NIP 524 249 5143.

§2

Działalność serwisu PrzeprowadzamySie.pl dostępnego pod domeną internetową www.PrzeprowadzamySie.pl jest w ramach prowadzonego przez Fundację AIP programu preinkubacji i wyodrębnionego pionu o nazwie PrzeprowadzamySie.pl na podstawie umowy o świadczenie pomocy zawartej z przedstawicielami pionu Michałem Głowackim oraz Michałem Ostrowskim.

§3

Nazwa portalu wraz z jego koncepcją, wyglądem graficznym, oprogramowaniem oraz bazą danych podlegają ochronie prawnej.

§4

Przedmiotem serwisu jest wymiana informacji o użytkownikach poszukujących firm przeprowadzkowych, świadczących usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5

Fakt skorzystania z serwisu jest jednoznaczny, z tym iż użytkownik zapoznał się z jego regulaminem.

§6

Wypełnienie jakikolwiek formularza dostępnego w portalu PrzeprowadzamySie.pl, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-672), przy ul. Pięknej 68, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000199402. Wykonywanie czynności administratora danych osobowych zostało powierzone Michałowi Głowackiemu oraz Michałowi Ostrowskiemu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do poprawiania ich lub żądania usunięcia z bazy serwisu w każdej chwili. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na otrzymywanie takiej informacji. Portal PrzeprowadzamySie.pl dokłada wszelkich starań, aby uzyskane od Państwa informacje były wykorzystywane jedynie do celów będących przedmiotem działalności Portalu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§7

Zarejestrowanie się w portalu PrzeprowadzamySie.pl jest jednoznaczne z nabyciem uprawnień do korzystania z jego podstawowych usług. Rozszerzony pakiet usług będzie dostępny po uprzednim wykupieniu abonamentu według cen zamieszczonych na portalu.

§8

Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne tylko dla zarejestrowanego użytkownika oraz możliwe tylko za pośrednictwem utworzonego przez niego indywidualnego konta (dalej: zarejestrowany użytkownik lub użytkownik). Tworzenie nowego konta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu www.PrzeprowadzamySie.pl/ogloszenie.php Utworzenie nowego konta jest nieodpłatne. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do modyfikacji lub usunięcia swoich danych z serwisu. Usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu.

§9

Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści pornograficznych, niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.

§10

Portal PrzeprowadzamySie.pl zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

§11

Portal PrzeprowadzamySie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania danych niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem.

§12

Serwis nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§13

Użytkownik, który zamieści w portalu PrzeprowadzamySie.pl ogłoszenie dotyczące zlecenia przeprowadzki lub transportu będzie miał możliwość na bieżąco śledzenia składanych ofert poprzez zalogowanie się w naszym serwisie. Ponadto każda oferta zostanie przesłana na podany w formularzu adres email.

§14

Portal oferuje możliwość pobierania ofert po zalogowaniu się do serwisu.

§15

Portal zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego i telefonicznego z Użytkownikami Portalu.

§16

Portal PrzeprowadzamySie.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty bądź zablokowania konta użytkownika w razie naruszenia niniejszego regulaminu.

§17

Użytkownik rejestrujący się jako firma transportowa wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości zawierających treści zamieszczanych w portalu ogłoszeń.

§18

Portal PrzeprowadzamySie.pl zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości danych rejestracyjnych.

§19

Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być rzetelna i nie wprowadzająca w błąd. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczonego przez siebie ogłoszenia.

§20

Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie dłużej niż w ciągu czternastu dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Regulamin jest dostępny pod adresem www.PrzeprowadzamySie.pl/regulamin.php

§22

Serwis jest uprawniony do dokonania zmiany regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Serwis, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian może odstąpić o umowy. Aby tego dokonać musi poinformować Serwis o odstąpieniu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Serwis takiej informacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowego regulaminu. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na portalu PrzeprowadzamySie.pl

§23

W stosunkach z przedsiębiorcami sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów, z tytułu funkcjonowania Portalu, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Portalu.

§24

Administrator ma prawo do moderacji wszelkich treści i danych zamieszczanych na Portalu.

§25

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń udostępnianych na Portalu.

§26

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§27

Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i we wszystkich zagadnieniach związanych z korzystaniem z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

§28

W razie pytań prosimy o kontakt na adres : info@przeprowadzamysie.pl